1. Kömür Eylem Planı Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

1. Kömür Eylem Planı Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Ülkemizin artan enerji talebinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanması kalkınmamız için önem arz etmektedir.

Yerli kömür kaynaklarımızın elektrik üretimindeki payı azami seviyeye yükseltilmelidir. Sürdürülebilir bir kalkınma ve yönetilebilir bir bütçe açığı için enerji ithalatımız olabildiğince azaltılmalıdır.

Bu kapsamda yerli kömürden elektrik üretimi ve madenciliğin önündeki idari , mali ve hukuki sorunların kaldırılması gereklidir. Mevcut ve yeni yatırımlarımızın daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilmesi için ;

1-Madencilik ve termik santral yatırımı için alınması gerekli izin , ruhsat , lisans ve benzeri işlemler için ilgili kamu idarelerinin bu süreçleri hızlandırması önem arz etmektedir. ÇED süreçleri de dahil kamu idarelerindeki işlemlerin daha kısa sürede neticelendirilmesi için tüm idari süreçlerin tekrar gözden geçirilmesi konusunda ilgili kamu idareleri nezdinde gerekli girişimler yapılacaktır.

2-Özellikle kamu tarafından belirlenen başta orman bedelleri olmak üzere bütün izin bedellerinin yüksekliği yatırımcıyı mali olarak zor durumda bırakmaktadır. Maden ve santralin yapım ve işletme süreçlerinde tahsil edilen izin bedellerinin yerli kömür yatırımları özelinde muafiyet veya kısmi muafiyetler araştırılıp ilgili kamu idarelerince mevzuatsal düzenleme yapılması konusunda gerekli girişimlerde bulunulacaktır .

3-Sondaj ve arama faaliyetlerinin yatırımcı için oluşturduğu riskin yönetilmesi için sektöre gerekli teşvikler sağlanmalıdır . Mevcut sondaj bilgileri de dahil yeni sondaj bilgilerinin yatırımcılarla paylaşılması için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır .

4-Önemli büyüklükteki yatırımlar için maden arama ve sondaj işlemleri kapsamında özel sektör için oluşan risklerin kamu tarafıyla paylaşımı sağlanmalıdır. Yerli kömür maden alanlarının etüdü için gereken işlemlerin kamu ve özel sektör tarafından birlikte yapılması için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

5-Madencilik faaliyetlerinin gerektirdiği iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamındaki konulara yönelik çalışmalar sektörün sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu konuda maden çalışanlarının eğitimi ve gerekli ekipmanlar gibi hususlarda çalışmaların yapılması için bir enstitünün kurulması hususunda girişim başlatılacaktır.

6-Özel koruma alanları ile özel kanunlarla korunan alanlarda madencilik ve termik santral yatırımlarının çevreye ve doğal yaşama zarar vermeden gerçekleştirilebilmesi yaşamsal öneme sahiptir. Kamu idareleri ve sektör bu alanlar içinde yapılacak yatırımlar için aranacak kriterleri uluslar arası standartları dikkate alarak tekrar belirlemek için birlikte gerekli çalışmaları başlatacaklardır.

7-Madencilik faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşlarının yetki kullanımlarının sınırları daha da netleştirilerek , bakanlıklar ve diğer kamu kurumları arası yetki karmaşası giderilecektir.

8-Yerli kömüre dayalı elektrik santral yatırımları için lisanslama sürecindeki maliyetlerin azaltılması adına kamu tarafından talep edilen teminat miktarlarının asgari düzeye indirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır .

9-Yatırım projelerinin finansmanında kalkınma ve katılım bankalarının kullanılabilmesi için gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması için tarafların bir araya gelmesi ve çalışmalara başlanılması sağlanacaktır.

10-Özel sektör marifetiyle yapılacak ve işletilecek santraller için de uygulanabilecek alım garantisi ve benzeri teşvik mekanizmalarının kullanılabilmesi açısından yasal düzenleme çalışmalarına başlanması için girişimlerde bulunulacaktır.

11.Madencilik alanında iş güvenliği ve sağlığı konularında kısa orta ve uzun vadeli yol haritaları hazırlanması önemlidir. Bu kapsamda kısa vadede madencilik faaliyetlerinin bilimsel ve teknik açıdan tekrar modellenmesi amacıyla kurulması, uzun vadede ise sistem için gerekli sertifikasyon ve akreditasyon çalışmaları yapılacaktır.

12.Ülkemiz imalat sanayinin kömür santrallerinin yapımına azami katkı sağlaması gerçekleştirilmelidir. Bu tesislerin imalat ve inşaatının belirli oranda yerli imalat sanayi tarafından yapılabilmesi için sektörler arasında gerekli koordinasyon sağlanacak ve destek mekanizmalarının oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

13.Dünya madenciliğindeki iyi uygulama örnekleri incelenip ülkemizdeki madenlerin daha iyi işletilmesini sağlayacak mekanize üretim yöntemlerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalar üniversiteler ile birlikte gerçekleştirilecektir.

14.Madencilik ve santral yapım ve işletme işlerinde hem mavi yakalı hem de beyaz yakalı personellerin kalifikasyonlarının arttırılması için, hem teorik hem de pratik açıdan gelişmelerini sağlamak için yoğun programlar düzenlenecektir.

15.Madencilik ve santral süreçlerinde sistemin görünürlüğü ve ölçülebilmesi önemlidir. Ölçemediğinizi tanımlayamazsınız ve yönetemezsiniz. Bu kapsamda özellikle büyük projelerde gerekli saha bulgularının sistematik olarak üretilmesi ve paylaşılması sağlanacaktır.

16.Kömür yatırımlarının kamuoyu nezdindeki algısının düzeltilmesi hem madencilik hem de elektrik üretimi faaliyetlerinde olmazsa olmaz bir husustur. Kömürü olduğundan daha farklı gösteren çevrelerin faaliyetlerine cevap olacak nitelikte kamuoyu bilgilendirme programlarına ağırlık verilmelidir.

17.Madencilik ve santral teknolojilerinde çağdaş gelişmeleri ve temiz teknolojileri kamuoyu ile paylaşarak ve bilgi asimetrisini yok edecek yazılı ve görsel medya programlarına ağrılık verilecektir. Konuya ilişkin kamu spotu çalışmaları yapılacaktır ve sosyal medya imkanları da değerlendirilmelidir.

18.Önemli yatırımlar için tesislerin çevresel etkilerini gerçek zamanlı olarak takibini saplayacak ve bölgede yaşayan halka tesisin çalıştığı anda emisyon değerlerini eş zamanlı gösterecek sistemler halka açık yerlerde konumlandırılacaktır.

19.Bugün dünyada ülkelerin enerji konuları sadece o ülkenin enerji konusu değildir. Birçok uluslararası ilişkiler ve politikalar diğer ülkelerin enerji potansiyeli ve pozisyonlarına göre oluşturulmaktadır. Yerli kömürden elektrik üretimi de ülkemiz dışındaki çevrelerce bundan dolayı yakın ilgi ile takip edilmektedir. Bu durumda vatandaşımızın bu bağlamda bilgilendirilmesi ve meselenin sahiplenilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Sonuç bildirgesini indirmek için tıklayınız.